Delrapportering från Göteborgs stad projektgrupp

Göteborgs stad projektgrupp har från kommunstyrelsen fått i  uppdrag att analysera framtida exploateringsmöjligheter inom evenemangsområdet i syfte att stärka evenemangsområdets framtida identitet och konkurrenskraft.

I detta underlag redovisas fyra möjliga placeringsalternativ. Respektive placeringsalternativ har utvärderats mot ett stort antal utvärderingskriterier. Innan ytterligare fördjupad analys genomförs, vilken är mycket tids- och resurskrävande, behöver projektet beslut om vilka alternativ analysen ska genomföras på. Göteborgs stad projektgrupps bedömning och rekommendation till kommunstyrelsen är att placeringsalternativet där arenorna placeras söder om Valhallagatan och placeringsalternativet där arenorna ligger norr om Valhallagatan är de två alternativ som bör utredas vidare under hösten. Bedömning och rekommendation grundar sig främst på att dessa alternativ, när de väl är färdigbyggda, har de bästa verksamhetsmässiga förutsättningarna.

Läs delrapporten här.